小石潭记原文及翻译_小石潭记原文及翻译注释

       大家好,今天我将为大家讲解小石潭记原文及翻译的问题。为了让大家更好地理解这个问题,我将相关资料进行了整理,现在就让我们一起来看看吧。

1.小石潭记带拼音原文及翻译

2.小石潭记全文翻译

3.小石潭记的翻译和原文

小石潭记原文及翻译_小石潭记原文及翻译注释

小石潭记带拼音原文及翻译

       小石潭记带拼音原文及翻译如下

       cóng xiǎo qiū xī xíng bǎi èr shí bù ,gé huáng zhú ,wén shuǐ shēng ,rú míng?

       pèi huán ,xīn lè zhī 。

       从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。

       fá zhú qǔ dào,xià jiàn xiǎo tán ,shuǐ yóu qīng liè 。

       伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

       quán shí yǐ wéi dǐ ,jìn àn ,juàn shí dǐ yǐ chū ,wéi chí,wéi yǔ ,wéi kān,wéi?

       yán 。

       全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。

       qīng shù cuì màn,méng luò yáo zhuì,cēn cī pī fú。

       青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

       tán zhōng yú kě bǎi xǔ tóu ,jiē ruò kōng yóu wú suǒ yī 。

       潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

       rì guāng xià chè ,yǐng bù shí shàng ,yí rán bù dòng 。

       日光下澈,影布石上,怡然不动。

       chù ěr yuǎn shì ,wǎng lái xī hū ,sì yǔ yóu zhě xiāng lè 。

       倏尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

       tán xī nán ér wàng ,dǒu zhé shé xíng ,míng miè kě jiàn。

       潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

       qí àn shì quǎn yá cī hù ,bù kě zhī qí yuán 。

       其岸势犬牙差互,不可知其源。

       zuò tán shàng ,sì miàn zhú shù huán hé ,jì liáowú rén?

       坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,

       qī shén hán gǔ ,qiāo chuàng yōu suì 。yǐ qí jìng guò qīng 。

       凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,

       bù kě jiǔ jū,nǎi jì zhī ér qù 。

       不可久居,乃记之而去。

       tóng yóu zhě :wú wǔ líng ,gōng gǔ ,yú dì zōng xuán 。Lì ér cóng zhě,

       cuī shì èr xiǎo shēng :yuē shù jǐ ,yuē fèng yī 。

       同游者:吴武陵

       古余弟宗玄。隶而从者氏二小生曰,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生:曰

       恕己,曰奉壹。

       翻译

       我从小丘向西走一百二十多步,隔着竹林,可以听到水声,就像人身上佩带的佩环相碰击发出的声音,心里为之高兴。砍倒竹子,开辟出一条道路(走过去),沿路走下去看见一个小潭,潭水格外清凉。

       小潭以整块石头为底,靠近岸边,石底有些部分翻卷过来露出水面。成为了水中高地、小岛、不平的岩石和石岩等各种不同的形状。青翠的树木,翠绿的藤蔓,遮掩缠绕,摇动下垂,参差不齐,随风飘拂。

       潭中的鱼大约有一百来条,都好像在空中游动,什么依托也没有。阳光直照(到水底),影子映在石上,呆呆地(停在那里)一动不动,忽然间向远处游去了,来来往往,轻快敏捷,好像和游玩的人互相取乐。

       向小石潭的西南方望去,(溪水)像北斗星那样曲折,像蛇那样蜿蜒前行,时隐时现。两岸的地势像狗的牙齿那样相互交错,不能知道溪水的源头。

       我坐在潭边,四面环绕合抱着竹林和树林,寂静寥落,空无一人。使人感到心情凄凉,寒气入骨,幽静深远,弥漫着忧伤的气息。 因为这里的环境太凄清,不可长久停留,于是记下了这里的情景就离开了。

       一起去游玩的人有吴武陵、龚古、我的弟弟宗玄。跟着同去的有姓崔的两个年轻人。一个叫做恕己,一个叫做奉壹。

创作背景

       柳宗元于唐顺宗永贞元年(805年)因拥护王叔文的改革,被贬为永州司马,王叔文被害。政治上的失意,使他寄情于山水,柳宗元贬官之后,为排解内心的愤懑之情,常常不避幽远。

       伐竹取道,探山访水,并通过对景物的具体描写,抒发自己的不幸遭遇,此间共写了八篇山水游记,后称《永州八记》。在第一篇《始得西山宴游记》中作者这样记述当时的心情:“自余为僇人,居是州,恒惴栗。”文章即在此背景下写成。

       以上内容参考:百度百科——小石潭记

小石潭记全文翻译

       

《小石潭记》原文

小石潭记

        唐·柳宗元

        从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

        潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。日光下澈,影布石上,佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽。似与游者相乐。

        潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

        坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

        同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生:曰恕己,曰奉壹。

《小石潭记》翻译

        从小丘向西走一百二十多步,隔着竹林,可以听到流水的声音,好像人身上佩带的玉佩、玉环相互碰击发出的声音,心里十分高兴。砍伐竹子,开辟道路,向下看见一个小潭,水格外清凉。小潭以整块石头为底,靠近岸边的地方,石底有些部分翻卷出来,露出水面,成为水中的高地,像是水中的小岛,也有高低不平的石头和小岩石(露了出来)。青葱的树木,翠绿的藤蔓,覆盖缠绕,摇动连结,参差不齐,随风飘拂。

        潭中的鱼大约有百多条,都好像在空中游动,什么依靠也没有。阳光直照到水底,鱼的影子映在水底的石上。鱼儿呆呆地一动不动,忽然向远处游去,来来往往,轻快敏捷,好像在和游玩的人逗玩。

        向小石潭的西南方望去,溪岸像北斗七星一样曲折,像蛇爬行一样弯曲,望过去一段看得见,一段看不见。溪岸的形状像狗的牙齿那样参差不齐,不能知道溪水的源头在哪里。

        我坐在潭边,四下里竹林和树木包围着,寂静没有旁人。使人感到心神凄凉,寒气透骨,幽静深远,弥漫着忧伤的气息。因为那种环境太过凄清,不能长时间停留,于是记录下了此地就离开。

        一同去游览的人有吴武陵、龚古、我的弟弟宗玄。我带着一同去的,有姓崔的两个年轻人。一个名叫恕己,一个名叫奉壹。

       

《小石潭记》注释

        1、从:自,由。

        2、小丘:小山丘(在小石潭东边)。

        3、西:向西,名词作状语。

        4、行:走。

        5、篁(huáng)竹:成林的竹子。

        6、如鸣佩环:好像佩环碰撞的声音。佩、环都是玉饰。

        7、乐:以……为乐,对……感到快乐(意动用法)。

        8、伐:砍伐。

        9、取:这里指开辟。

        10、下见小潭:向下看就看见一个小潭。见,看见。下,向下。

        11、水尤清冽:水格外(特别)清凉。尤,格外,特别。冽,凉。清冽,清凉。

        12、全石以为底:即以全石为底(潭)把整块石头当作底部。以,把。为,当作。

        13、近岸,卷石底以出:靠近岸的地方,石底有些部分翻卷过来露出水面。近,靠近。岸,岸边。卷,弯曲。以,相当于“而”,表修饰,不译。

        14、为坻(chí),为屿,为嵁(kān),为岩:成为坻、屿、嵁、岩各种不同的形状。坻,水中高地。屿,小岛。嵁,不平的岩石。岩,悬崖。

        15、翠蔓:翠绿的藤蔓。

        16、蒙络摇缀,参差披拂:覆盖缠绕,摇动下垂,参差不齐,随风飘动。

        17、可百许头:大约有一百来条。文中指小潭里的鱼大约有一百来条。许,用在数词后表示约数,相当于同样用法的“来”。

        18、皆若空游无所依:都好像在空中游动,什么依托也没有。空:在空中,名词作状语。皆:全,都。

        19、日光下澈,影布石上:阳光向下直照到水底,鱼的影子好像映在水底的石头上。下,向下照射。布:照映,分布。澈,穿透,一作“彻”。

        20、佁然不动:(鱼影)呆呆地一动不动。佁(yǐ)然,呆呆的样子。

        21、俶(chù)尔远逝:忽然间向远处游去了。俶尔,忽然。

        22、往来翕(xī)忽:来来往往,轻快敏捷。翕忽:轻快敏捷的样子。翕:迅疾。

        23、斗折蛇行,明灭可见:(溪水)曲曲折折,(望过去)一段看得见,一段又看不见。斗折,像北斗七星那样曲折。蛇行,像蛇爬行那样弯曲。明灭可见,若隐若现。灭,暗,看不见。

        24、犬牙差(cī)互:像狗的牙齿那样互相交错。犬牙,像狗的牙齿一样。差互,互相交错。

        25、凄神寒骨,悄(qiǎo)怆(chuàng)幽邃(suì):使人感到心神凄凉,寒气透骨,幽静深远,弥漫着忧伤的气息。凄、寒,使动用法,使……感到凄凉,使……感到寒冷。悄怆,忧伤的样子。邃:深。

        26、以其境过清:因为那种环境太过凄清。以,因为。其,那。清,凄清。

        27、不可久居,乃记之而去:不能长时间停留,于是记下小石潭的情况就离开了。居,待、停留。乃,于是……就。之,代游小石潭这件事。去,离开。

        28、吴武陵:作者的朋友,也被贬在永州。

        29、龚古:作者的朋友。

        30、宗玄:作者的堂弟。

        31、隶而从者,崔氏二小生:跟着我一同去的,有姓崔的两个年轻人。隶而从,跟着同去的。隶,作为随从,动词。崔氏,指柳宗元姐夫崔简。小生,年轻人。

       

《小石潭记》赏析

        柳宗元的《小石潭记》是一篇文质精美、情景交融的山水游记。全文193字,用移步换景、特写、变焦等手法,有形、有声、有色地刻画出小石潭的动态美,写出了小石潭环境景物的幽美和静穆,抒发了作者贬官失意后的孤凄之情。

        《小石潭记》第一段共四句话,写作者如何发现小石潭以及小石潭的概貌。

        第二段采用“定点特写”的方法,直接把镜头对准潭中的鱼,描写其动静状态,间接凸显潭水的清澈透明,着重表现一种游赏的乐趣。

        第三段用变焦的手法,把镜头推向远方,探究小石潭的水源及潭上的景物。

        第四段写作者对小石潭总的印象和感受。

        第五段记下与作者同游小石潭的人。

《小石潭记》创作背景

        柳宗元于唐顺宗永贞元年(805年)因拥护王叔文的改革,被贬为永州司马,王叔文被害。政治上的失意,使他寄情于山水,柳宗元贬官之后,为排解内心的愤懑之情,常常不避幽远,伐竹取道,探山访水,并通过对景物的具体描写,抒发自己的不幸遭遇,此间共写了八篇山水游记,文章即在此背景下写成。

《小石潭记》作者介绍

        柳宗元,字子厚,唐代著名文学家、思想家。祖籍河东(今山西省芮城、运城一带),柳出身于官宦家庭,少有才名,早有大志。早年为考进士,文以辞采华丽为工。唐宋八大家之一,与韩愈共同倡导唐代古文运动,并称“韩柳”。刘禹锡与之并称“刘柳”。王维、孟浩然、韦应物与之并称“王孟韦柳”。

        柳宗元一生留下600多篇诗文作品,其哲学思想中具有朴素的唯物论成分,政治思想主要表现为重“势”的社会历史观和儒家的民本思想,文学作品语言朴素自然、风格淡雅而意味深长,代表作有《黔之驴》、《捕蛇者说》、《永州八记》及绝句《江雪》等。

小石潭记的翻译和原文

       《小石潭记》的作者是唐朝诗人柳宗元

原文

       从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

       从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

       潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

       潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

       坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

       同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生:曰恕己,曰奉壹。

翻译

从小丘向西走一百二十多步,隔着竹林,可以听到流水的声音,好像人身上佩带的玉佩、玉环相互碰击发出的声音,心里为之高兴。砍伐竹子,开辟道路,向下看见一个小潭,水格外清凉。小潭以整块石头为底,靠近岸边的地方,石底有些部分翻卷出来,露出水面,成为水中的高地,像是水中的小岛,也有高低不平的石头和小岩石(露了出来)。青葱的树木,翠绿的藤蔓,蒙盖缠绕,摇曳牵连,参差不齐,随风飘拂。

潭中的鱼大约有百多条,都好像在空中游动,什么依靠也没有。阳光直照到水底,鱼的影子映在水底的石上。鱼儿呆呆地一动不动,忽然向远处游去,来来往往,轻快敏捷,好像在和游玩的人逗玩。

向小石潭的西南方望去,溪岸像北斗七星一样曲折,像蛇爬行一样弯曲,望过去一段看得见,一段看不见。溪岸的形状像狗的牙齿那样参差不齐,不能知道溪水的源头在哪里。

我坐在潭边,四下里竹林和树木包围着,寂静没有旁人。使人感到心神凄凉,寒气透骨,幽静深远,弥漫着忧伤的气息。因为那种环境太过凄清,不能长时间停留,于是记录下了此地就离开。

一同去游览的人有吴武陵、龚古、我的弟弟宗玄。我带着一同去的,有姓崔的两个年轻人。一个名叫恕己,一个名叫奉壹。

注释

       (1)小丘:在小石潭东面。

       (2)篁竹:竹林。

       (3)如鸣佩环:好像人身上佩带的佩环相碰击发出的声音。鸣:发出的声音。佩环:都是玉制的装饰品。

       (4)水尤清冽:水格外清凉。尤,格外。清,清澈。洌,凉。

       (5)全石以为底:(潭)以整块石头为底。以为:把……当做……

       (6)卷石底以出;以,而。

       (7)近岸,卷石底以出:靠近岸边,石头从水底向上弯曲露出水面。以:连词,相当于“而”,不译。

       (8)为坻,为屿,为嵁,为岩:成为坻、屿、嵁、岩各种不同的形状。坻,水中高地。屿,小岛。嵁,高低不平的岩石。岩,岩石。

       (9)翠蔓:碧绿的茎蔓。

       (10)蒙络摇缀,参差披拂:(树枝藤蔓)遮掩缠绕,摇动下垂,参差不齐,随风飘拂。

       (11)可百许头:大约有一百来条。可,大约。许,用在数词后表示约数,相当于同样用法的“来”。

       (12)皆若空游无所依:(鱼)都好像在空中游动,什么依靠都没有。

       (13)日光下澈,影布石上:阳光照到水底,鱼的影子好像映在水底的石头上。

       (14)佁然不动:(鱼)呆呆地一动不动。佁然,呆呆的样子。

       (15)俶尔远逝:忽然间向远处游去了。俶尔,忽然。

       (16)往来翕忽:来来往往轻快敏捷。翕忽;轻快敏捷的样子。

       (17)斗折蛇行,明灭可见:看到溪水像北斗星那样曲折,像蛇那样蜿蜒前行,时隐时现。斗折,像北斗七星的排列那样曲折。蛇行,像蛇爬行那样蜿蜒。明灭可见,时而看得见,时而看不见。

       (18)犬牙差互:像狗的牙齿那样参差不齐。犬牙:像狗的牙齿一样。差互,交相错杂。

       (19)凄神寒骨,悄怆幽邃:使人感到心情凄凉,寒气透骨,幽静深远,弥漫着忧伤的气息。凄、寒:使动用法,使……感到凄凉,使……感到寒冷。悄怆,寂静得使人感到忧伤。邃,深。悄怆,忧伤的样子。

       (20)以其境过清:因为这里环境太冷清了。以,因为。清,凄清。

       (21)吴武陵:作者的朋友,也被贬在永州。

       (22)龚古:作者的朋友。

       (23)宗玄:作者的堂弟。

       (24)隶而从者,崔氏二小生:跟着我一同去的,有姓崔的两个年轻人。隶而从:跟着同去的。隶:随从。而:表并列。崔氏,指柳宗元姐夫崔简。二小生,两个年轻人,指崔简的两个儿子。

中心思想

       本文记叙了作者游玩的整个过程,以优美的语言描写了“小石潭”的景色,含蓄地抒发了作者被贬后无法排遣的忧伤凄苦的感情。本文寂寥清幽,形似写景,实则写心,虽处处写景,但又处处流露出作者的主观情感。寓情于景,情景交融是本文的一大特点,是一篇声情并茂、极富诗情面意的山水佳作。

文言知识

一、古今异义

       1、崔氏二小生

       古义:年轻人。今义:戏曲艺术中的一种角色。

       2、乃记之而去

       古义:离开。今义:前往,到某处。

       3、闻水声

       古义:听到、听闻。今义:用鼻子嗅气味。

       4、不可久居

       居:古义:停留。今义:住。

       5、影布石上

       古义:映,显现。今义:可做衣服或其他物件的棉麻品。

       6、潭中鱼可百许头

       古义:用在数词后表示约数,数目不确定,等同于现今口语中常说的:“左右”“上下”。今义:允许、准许。

       7、佁然不动

       古义:呆呆的样子。今义:静止的样子。

       8、全石以为底

       古义:把...当作今义:认为等。

二、一词多义

       1、可:(1)大约。表示估计数目。(潭中鱼可百许头)(2)可以,能够。(明灭可见;不可久居)

       2、从:(1)介词,自、由。(从小丘西行百二十步)(2)跟随。(隶而从者)

       3、清:(1)形容词,清澈。(水尤清冽)(2)形容词,凄清。(以其境过清)

       4、差:(1)形容词,长短不一。参差不齐(参差披拂)(2)动词,交错。(其岸势犬牙差互)

       5、见:(1)通“现”,出现。(下见小潭)(2)看见,动词。(明灭可见)

       6、乐:(1)以…为乐,形容词的意动用法。(心乐之)(2)逗乐。(似与游者相乐)

       7、以:(1)介词,因为。(以其境过清)(2)连词,而。(卷quan石底以出)(3)介词,用把。(全(quán石以为底)

       8、而:不译,(1)表承接关系。(乃记之而去)(2)表修饰关系。(隶而从者)

       9、游:(1)游动。(皆若空游无所依)(2)游览。(同游者)

       10、环:(1)玉环。(如鸣佩环)(2)环绕。(四面竹树环合)

       11、为:(1)动词,作为。(全(quán)石以为底)(2)动词,成为。(为岩)

三、词类活用

       1、从小丘西行百二十步。西:名词作方位状语,向西。

       2、下见小潭。下:方位名词作动词,向下。

       3、皆若空游无所依。空:名词作状语,在空中。

       4、日光下澈。下:方位名词作状语,向下。澈 :形容词作动词,照到。

       5、俶尔远逝。远:形容词作状语,向远处。

       6、潭西南而望。西南:名词作状语,向西南。

       7、斗折蛇行。斗:名词作状语,像北斗七星一样。蛇:名词作状语,像蛇一样。

       8、其岸势犬牙差互。犬牙:名词作状语,像狗的牙齿一样。

       9、凄神寒骨。凄:使动用法,使…凄凉。寒:形容词作使动用法,使…寒冷。

       10、如鸣佩环。鸣:使动用法,使…发出声音。

       11、心乐之。乐:为动用法,为…高兴。

       12、隶而从者。隶:名词作动词,作为随从。从,跟从。

       13. 似与游者相乐。乐:形容词作动词,逗乐。

       14.近岸。近:形容词用作动词,靠近。

创作背景

       柳宗元于唐顺宗永贞元年(公元805年)因拥护王叔文的改革,被贬为永州司马,王叔文被害。柳宗元贬官之后,为排解内心的愤懑之情,常常不避幽远,伐竹取道,探山访水,并通过对景物的具体描写,抒发自己的不幸遭遇,此间共写了八篇山水游记,后称《永州八记》。

       

作者简介

       柳宗元(公元773年—公元819年11月28日),字子厚,汉族,河东(现山西运城永济一带)人,唐宋八大家之一,唐代文学家、哲学家、散文家和思想家世称“柳河东”、“河东先生”。

       小石潭记原文如下:

       从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

       潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

       同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生:曰恕己,曰奉壹。

小石潭记译文如下:

       从小丘向西走一百二十多步,隔着竹林,可以听到流水的声音,好像人身上佩带的玉佩、玉环相互碰击发出的声音,心里十分高兴。砍伐竹子,开辟道路,向下看见一个小潭,水格外清澈。

       小潭以整块石头为底,靠近岸边的地方,石底有些部分翻卷出来,露出水面,成为水中的高地,像是水中的小岛,也有高低不平的石头和小岩石(露了出来)。青葱的树木,翠绿的藤蔓,覆盖缠绕,摇动连结,参差不齐,随风飘拂。

       潭中的鱼大约有百多条,都好像在空中游动,什么依靠也没有。阳光直照到水底,鱼的影子映在水底的石上。 鱼儿呆呆地一动不动,忽然向远处游去,来来往往,轻快敏捷,好像在和游玩的人逗玩。

       向小石潭的西南方望去,溪岸像北斗七星一样曲折,像蛇爬行一样弯曲,望过去一段看得见,一段看不见。溪岸的形状像狗的牙齿那样参差不齐,不能知道溪水的源头在哪里。

       我坐在潭边,四下里竹林和树木包围着,寂静没有旁人。使人感到心神凄凉,寒气透骨,幽静深远,弥漫着忧伤的气息。 因为那种环境太过凄清,不能长时间停留,于是记录下了此地就离开。

       一同去游览的人有吴武陵、龚古、我的弟弟宗玄。我带着一同去的,有姓崔的两个年轻人。一个名叫恕己,一个名叫奉壹。

       好了,今天关于“小石潭记原文及翻译”的话题就到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“小石潭记原文及翻译”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的生活中更好地运用所学知识。